Dostęp do rynku globalnego
Sprawdzone oferty
Bezpłatna rejestracja

Prywatność danych

Prywatność danych

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jakie dane są gromadzone na www.wind-turbine.com, za pomocą jakiego narzędzia i w jakim celu. Oceniamy dane takie jak liczba odwiedzających, lokalizacje, zapytania i interakcje z naszą stroną internetową w celu ciągłego ulepszania naszej oferty dla Ciebie i uczynienia jej bardziej adekwatną, szybszą i zorientowaną na cel. Korzystamy ze statystyk odwiedzających, testujemy różne warianty stron i staramy się znaleźć połączenie pomiędzy kliknięciami w Internecie a wynikającymi z nich zapytaniami offline. Ograniczamy gromadzenie danych do niezbędnego zakresu i oceniamy je, o ile to możliwe, anonimowo.

Przedmowa

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych obecności online, np. naszego profilu w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "osoba odpowiedzialna", odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Osoba odpowiedzialna

Bernd Weidmann / wind-turbine.com GmbH

Barbarossastraße 61, 63571 Gelnhausen, Germany

E-mail: info@wind-turbine.com

Dyrektor zarządzający / właściciel: Bernd Weidmann

Link do nadruku: https://pl.wind-turbine.com/imprint.html

Rodzaje przetwarzanych danych:

- Dane inwentaryzacyjne (na przykład nazwy, adresy).

- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).

- Dane dotyczące treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy wideo).

- Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).

- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie zainteresowanych osób

Odwiedzający i użytkownicy oferty internetowej (zwani dalej "użytkownikami").

Cel przetwarzania

- Dostarczanie oferty online, jej funkcji i treści.

- Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.

- Środki bezpieczeństwa.

- Pomiar/obrót zasięgiem

Użyte terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub co najmniej jednej cechy szczególne wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"przetwarzanie" oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procedur związanych z danymi osobowymi lub bez nich. Termin ten jest bardzo długi i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

"pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

"profilowanie" oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej.

Odpowiedzialny" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

"przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Obowiązujące podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 DSGVO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Jeżeli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie ma następująca zasada: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 DSGVO, podstawą prawną do przetwarzania w celu wykonania naszych usług i wykonania czynności kontraktowych oraz do udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, podstawą prawną do przetwarzania w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO, a podstawą prawną do przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO, a podstawą prawną do przetwarzania w celu ochrony naszych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO.

Srodki ostrożności

Podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony adekwatnego do ryzyka, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość zagrożenia praw i wolności osób fizycznych, zgodnie z art. 32 DSGVO.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu, wejścia, transmisji, bezpieczeństwa ich dostępności i ich rozdzielenia. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenie danymi. Ponadto już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur uwzględniamy ochronę danych osobowych zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projekt technologiczny i ustawienia przyjazne ochronie danych (art. 25 DSGVO).

Współpraca z przetwórcami kontraktowymi i stronami trzecimi

Ujawnienie danych innym osobom i firmom (przetwórcom kontraktowym lub osobom trzecim) w ramach przetwarzania przez nas, przekazanie ich lub udzielenie im w inny sposób dostępu do danych może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli przekazanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO do celów realizacji umowy jest konieczne, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, jeśli jest to zgodne z prawem, jeśli 

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw. "umowy o realizację zamówienia", odbywa się to na podstawie art. 28 DSGVO.

Przekazywanie do państw trzecich

Przetwarzanie danych w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich, ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zostawiamy dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy szczególne wymagania art. 44 i nast. Proces DSGVO. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA przez "tarczę ochrony prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO.

Mają one odpowiednio. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie DSBER mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub skorygowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą.

Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub też ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO.

Mają Państwo prawo zażądać, aby przekazane przez Państwa dane dotyczące Państwa zostały otrzymane zgodnie z art. 20 DSGVO i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym. 

Zgodnie z art. 77 DSGVO mają one również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo odwołania

Mają Państwo prawo do odwołania w przyszłości zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 DSGVO.

Prawo sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu w reklamie bezpośredniej

Cookies" są małymi plikami zapisywanymi na komputerze użytkownika. W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, "cookies sesyjne" lub "cookies przejściowe", są plikami cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego przeglądarki. W takim pliku cookie można na przykład zapisać zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie są określane jako "stałe" lub "trwałe" i pozostają w pamięci nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może zostać zapisany, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Ciasteczka osób trzecich" to ciasteczka, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego ciasteczka, są one nazywane "ciasteczkami osób trzecich").

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniać to w ramach naszej deklaracji o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

W przypadku wielu usług można zgłosić ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Usuwanie danych

Dane przez nas przetwarzane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 pkt 1 i 4, 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe, dokumenty związane z opodatkowaniem itp. 

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, rachunki/faktury, rachunki, rachunki, rachunki, dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i wydatków).

Przetwarzanie biznesowe

Dodatkowo przetwarzamy

- Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klientów).

- Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)

od naszych klientów, potencjalnych i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

Obsługa zamówień w sklepie internetowym i na koncie klienta

Dane naszych klientów przetwarzamy w naszym sklepie internetowym w ramach procesu zamawiania, aby umożliwić im wybór i zamawianie wybranych produktów i usług, a także ich zapłatę, dostawę lub realizację.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące płatności, a osoby, których dotyczy przetwarzanie, to nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Do przechowywania zawartości koszyka używamy cookies sesyjnych oraz cookies permanentnych do przechowywania stanu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (realizacja zleceń) i c (archiwizacja wymagana prawem) DSGVO. Informacje oznaczone jako niezbędne są wymagane do zawarcia i realizacji umowy. Udostępniamy dane osobom trzecim wyłącznie w ramach dostawy, płatności lub w ramach zezwoleń i obowiązków prawnych doradcom prawnym i organom administracji. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy (np. na żądanie klienta przy dostawie lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. Podczas procesu rejestracji, wymagane informacje będą przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W przypadku zamknięcia konta użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO. Dane w koncie klienta pozostają do usunięcia z archiwum w przypadku obowiązku prawnego. Do użytkownika należy zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy, jeśli wypowiedział umowę.

Podczas rejestracji, ponownej rejestracji i korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas działania danego użytkownika. Dane są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, jak również ochroną użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie następuje co do zasady, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata, w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usuwanie następuje po ich wygaśnięciu (koniec prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat) obowiązku przechowywania danych).

Pośrednictwo

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług kontraktowych, które obejmują doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, rozwój oprogramowania i projektowanie / doradztwo lub konserwację, realizację kampanii i procesów / obsługę, administrację serwerami, analizę danych / usługi konsultingowe oraz usługi szkoleniowe.

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. dane podstawowe klienta, takie jak nazwiska lub adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące zawartości (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności), wykorzystanie i metadane (np. w ramach oceny i pomiaru wyników). Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią zleconego przetwarzania. Dotyczy to naszych klientów, potencjalnych klientów, ich klientów, użytkowników, odwiedzających witrynę lub pracowników, jak również osób trzecich. Przetwarzanie danych ma na celu świadczenie usług kontraktowych, fakturowanie i obsługę klienta. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (usługi kontraktowe), art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (analizy, statystyki, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane niezbędne do uzasadnienia i realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz wskazujemy na konieczność ich ujawnienia. Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach zamówienia. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zlecenia, działamy zgodnie z instrukcjami klienta oraz wymogami prawnymi dotyczącymi przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 DSGVO i przetwarzamy te dane wyłącznie w celach określonych w zleceniu.

Konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych dane są usuwane po upływie ich ważności (6 lat, zgodnie z § 257 ust. 1 HGB, 10 lat, zgodnie z § 147 ust. 1 AO). W przypadku danych ujawnionych nam w ramach zamówienia przez klienta, usuwamy te dane zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zazwyczaj po zakończeniu zamówienia.

Usługi maklerskie

Dane naszych klientów, klientów i zainteresowanych stron (zwanych dalej "klientami") przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO do świadczenia na ich rzecz usług kontraktowych lub przedumownych. Przetwarzane tu dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania określa zlecenie. Zasadniczo obejmują one portfel i dane podstawowe klientów (nazwisko, adres itd.), jak również dane kontaktowe (adres e-mail, telefon itp.), dane dotyczące umowy (treść zamówienia, składki, warunki, informacje na temat pośredniczących spółek/ubezpieczycieli/świadczeń) oraz dane dotyczące płatności (prowizje, historia płatności itp.). Ponadto możemy przetwarzać informacje na temat cech i sytuacji osób lub rzeczy do nich należących, jeśli jest to część przedmiotu naszego zamówienia. Mogą to być na przykład informacje na temat warunków życia, mienia ruchomego lub nieruchomego. 

W ramach naszego zlecenia może być również konieczne przetwarzanie szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, w szczególności informacji o stanie zdrowia danej osoby. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7, art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO, w razie potrzeby uzyskujemy na to wyraźną zgodę klienta.

W zakresie wymaganym przez prawo lub w celu realizacji umowy, ujawniamy lub przekazujemy dane klienta podmiotom świadczącym usługi brokerskie, ubezpieczycielom, reasekuratorom, konsorcjom brokerskim, dostawcom usług technicznych, innym podmiotom świadczącym usługi, takim jak stowarzyszenia współpracujące, a także podmiotom świadczącym usługi finansowe, instytucjom kredytowym i firmom inwestycyjnym, przewoźnikom ubezpieczeń społecznych, organom podatkowym, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, audytorom, rzecznikom ubezpieczeniowym i Federalnemu Urzędowi Nadzoru Finansowego (BaF). Ponadto możemy zlecać podwykonawstwo podwykonawcom, takim jak pośrednicy. W przypadku, gdy jest to wymagane do ujawnienia/przekazania danych (co może mieć miejsce np. w przypadku szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 DSGVO), uzyskujemy zgodę klientów.

Dane zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, przy czym konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; we wszystkich innych przypadkach obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania danych.

W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacji, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu. Zgodnie z niemieckim prawem, w szczególności w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym, należy przechowywać protokoły z doradztwa przez okres 5 lat, noty maklerskie przez okres 7 lat i umowy maklerskie przez okres 5 lat, a także zasadniczo 6 lat dla dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa handlowego i 10 lat dla dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego.

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, za pośrednictwem których użytkownicy platform płatniczych i możemy dokonywać transakcji płatniczych (np. każdy z nich z linkiem do deklaracji ochrony danych, Paypal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/), Skrill (https://www.skrill.com/pl/stopka/polityka-prywatnosci/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html), Mastercard (https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html), American Express (https://www.americanexpress.com/pl/polska_rules_and_regulations.shtml/).

W ramach realizacji umów zawieszamy dostawców usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO. Ponadto zatrudniamy zewnętrznych dostawców usług płatniczych na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO, aby zapewnić naszym użytkownikom skuteczne i bezpieczne opcje płatności.

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak numery rachunków lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, jak również dane dotyczące umowy, sumy całkowitej i odbiorcy. Informacje te są wymagane do realizacji transakcji. Wprowadzone dane będą jednak przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. Dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać te dane agencjom kredytowym. Celem tego przekazania jest weryfikacja tożsamości i wiarygodności kredytowej. W tym celu odsyłamy do warunków i informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostawców usług płatniczych.

W odniesieniu do transakcji płatniczych zastosowanie mają warunki i informacje dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odnosimy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia praw do odstąpienia od umowy, informacji i innych zainteresowanych stron.

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej oraz przestrzegania obowiązków prawnych, np. archiwizacji. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w trakcie świadczenia usług kontraktowych. Podstawy przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c). DSGVO, art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO. Przetwarzanie danych ma wpływ na klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i odwiedzających strony internetowe. Celem i naszym zainteresowaniem przetwarzaniem danych jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, a więc zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności, postrzeganiu naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych dotyczących usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom dostarczanym w ramach tych czynności przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy podatkowi, jak również innym urzędom skarbowym i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych partnerach biznesowych przechowujemy na podstawie naszych zainteresowań biznesowych, np. w celu nawiązania kontaktu w późniejszym terminie. Dane te, głównie związane z firmą, przechowujemy na stałe.

Analizy biznesowe i badania rynku

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, rozpoznawania trendów rynkowych, życzeń kontrahentów i użytkowników, analizujemy dane, którymi dysponujemy dla procesów biznesowych, umów, zapytań, itp. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, komunikacyjne, dane kontraktowe, dane płatnicze, użytkowe, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO, w którym do zainteresowanych osób należą partnerzy kontraktowi, zainteresowane strony, klienci, odwiedzający i użytkownicy naszej oferty online. 

Analizy przeprowadzane są w celu oceny ekonomicznej, marketingu i badań rynku. Możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników z informacjami, np. o usługach, z których korzystali. Analizy te służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji oferty oraz efektywności ekonomicznej. Analizy służą nam same i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są analizami anonimowymi o zagregowanych wartościach. 

Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną usunięte lub uczynią je anonimowymi po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach analizy makroekonomiczne i ogólne wyznaczanie trendów są przygotowywane anonimowo, o ile to możliwe.

Informacje dotyczące ochrony danych w procesie składania wniosków

Przetwarzamy dane Wnioskodawcy wyłącznie do celów i w ramach procedury aplikacyjnej zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych wnioskodawcy odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach postępowania aplikacyjnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, jeśli przetwarzanie danych staje się dla nas konieczne, np. w ramach procedur prawnych (w Niemczech obowiązuje dodatkowo § 26 BDSG).

Procedura składania wniosków wymaga, aby wnioskodawcy dostarczyli nam swoje dane. Jeżeli oferujemy formularz online, niezbędne dane kandydatów są oznaczone w inny sposób, co wynika z opisu stanowiska i zasadniczo obejmują dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do zgłoszenia, takie jak list motywacyjny, życiorysy i zaświadczenia. Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Składając wniosek do nas, wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów procedury składania wniosków zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

O ile w ramach procedury składania wniosków dobrowolnie przekazywane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO, są one dodatkowo przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) DSGVO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, np. poważny stopień niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). Jeżeli w trakcie procedury składania wniosku od wnioskodawców wymagane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO, są one dodatkowo przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli są one wymagane do wykonywania zawodu).

Po udostępnieniu zgłoszenia kandydaci mogą je przesłać do nas za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane są szyfrowane i przekazywane do nas zgodnie z najnowszym stanem techniki.

Kandydaci mogą również przesłać nam swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail z reguły nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej i że wnioskodawcy muszą sami upewnić się, że są one zaszyfrowane. W związku z tym nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za przekazanie aplikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza on-line lub przesyłki pocztowej. Kandydaci mogą przesłać nam swoje zgłoszenie pocztą, zamiast korzystać z internetowego formularza zgłoszeniowego i poczty elektronicznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dane dostarczone przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane w celu zatrudnienia. W przeciwnym razie, jeśli aplikacja o pracę nie zostanie zaakceptowana, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną również usunięte w przypadku wycofania wniosku, do czego wnioskodawcy są w każdej chwili uprawnieni.

Skreślenie nastąpi po upływie sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem uzasadnionego odwołania przez wnioskodawcę, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania związane z wnioskiem i wypełnić nasze zobowiązania wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane dane obowiązkowe są przekazywane użytkownikom i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane zawierają w szczególności dane do logowania (nazwa, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu korzystania z konta użytkownika i jego przeznaczenia. 

Użytkownicy mogą być informowani za pomocą poczty elektronicznej o informacjach istotnych dla ich konta użytkownika, takich jak zmiany techniczne. W przypadku anulowania konta użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania. Do użytkownika należy zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy, jeśli wypowiedział umowę. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w czasie trwania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania oraz konta użytkownika, przechowujemy adres IP oraz czas odpowiednich działań użytkownika. Dane są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, jak również ochroną użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie następuje co do zasady, chyba że zachodzi konieczność dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c). DSGVO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Kontaktowanie

W przypadku kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych), dane użytkownika do przetwarzania zapytania kontaktowego i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). (w kontekście stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne wnioski) DSGVO. Dane użytkowników mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub w porównywalnej organizacji.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu tego wymogu; obowiązują również ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Biuletyn informacyjny

Z poniższymi informacjami informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") tylko za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. Jeżeli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, to decyduje o tym zgoda użytkowników. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje na temat naszych usług i nas.

Podwójne logowanie: Subskrypcja naszego biuletynu odbywa się w tzw. procedurze podwójnego logowania. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapamiętanie loginu i czasu potwierdzenia, jak również adresu IP. Zmiany danych zapisanych u dostawcy usług spedycyjnych są również rejestrowane.

Wiarygodne: Aby zapisać się do newslettera, po prostu wpisz swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w biuletynie, aby móc się z nami osobiście skontaktować.

Wysyłka newslettera i związany z nim pomiar wydajności odbywa się za zgodą odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 DSGVO w związku z § 7 ust. 2 pkt 3 UWG lub, jeżeli nie jest ona wymagana, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) UWG. DSGVO w połączeniu z Sekcja 7 ust. 3 UWG. 

Procedura rejestracji jest rejestrowana w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynowego, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam udowodnić naszą zgodę.

Anulowanie/Rezwołanie - W każdej chwili możesz anulować otrzymanie naszego biuletynu, tzn. cofnąć swoją zgodę. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu. Adresy e-mail, które wypisaliśmy z subskrypcji, możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów przed ich usunięciem w celu udowodnienia wcześniejszej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia uprzedniego istnienia zgody.

Biuletyn informacyjny - Pomiar wyników

web-beacon", czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z naszego serwera podczas otwierania biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług spedycyjnych, z którego serwera. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. 

Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o ich lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednakże ani my, ani usługodawca żeglugowy nie staramy się obserwować indywidualnych użytkowników, jeśli są oni wykorzystywani. Oceny służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Oddzielne anulowanie pomiaru sukcesu nie jest niestety możliwe, w tym przypadku cała subskrypcja newslettera musi zostać anulowana.

Hosting i wysyłka pocztą elektroniczną

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń magazynowa i usługi bazodanowe, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi w zakresie bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online. 

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjnych, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, dane meta- i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu skutecznego i bezpiecznego dostarczenia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w związku z. art. 28 DSGVO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Gromadzenie danych dostępu i plików dziennika

W oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f), my lub nasz dostawca usług hostingowych gromadzimy następujące dane Dane DSGVO o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz wnioskującego dostawcę.

Informacje o pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Sieć Content-Delivery-Network z Cloudflare

Korzystamy z Content Delivery Network (CDN), oferowanej przez Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare jest certyfikowana na podstawie umowy o ochronie danych osobowych i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN to usługa, za pomocą której treści naszej oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika czy skrypty, dostarczane są szybciej za pomocą regionalnie dystrybuowanych serwerów podłączonych do Internetu. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN.

Korzystanie z naszej oferty opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. na interesie bezpiecznego i efektywnego świadczenia, analizy i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO. 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest rozwiązaniem, za pomocą którego możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych poprzez interfejs (a tym samym integrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Menedżer Znaczników (który implementuje znaczniki) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników odsyła się do następujących informacji dotyczących usług Google. Wskazówki dot. użycia: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) Google Analytics, usługa analizy stron internetowych Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat działań w ramach tej oferty online i do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Google Analytics używamy tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google zmniejszy adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości: Klauzula opt-out w dziedzinie analizy. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz kliknąć ten link ponownie. 

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

Tworzenie grup docelowych za pomocą Google Analytics

Google Analytics wyświetla reklamy zamieszczane przez Google i jej partnerów w ramach usług reklamowych wyłącznie dla użytkowników, którzy są zainteresowani naszą ofertą online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są określane przez odwiedzane strony internetowe) przekazywane przez nas do Google (tzw. "remarketing" lub "Google Analytics Audiences"). Z pomocą widzów remarketingowych chcemy również zadbać o to, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników.

Google Adsense z reklamami spersonalizowanymi

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) usługi Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z usługi AdSense, która służy do wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej oraz płacenia nam za ich zamieszczenie lub inne wykorzystanie. W tym celu przetwarzane są dane użytkowe, takie jak kliknięcie na reklamę i adres IP użytkownika, przy czym adres IP skracany jest o dwie ostatnie cyfry. Przetwarzanie danych użytkownika jest zatem pseudonimem. 

Używamy Adsense do spersonalizowanych reklam. Google wykorzystuje strony internetowe odwiedzane przez użytkowników lub używane aplikacje oraz stworzone w ten sposób profile użytkowników do wyciągania wniosków na temat ich zainteresowań. Reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby dostosować swoje kampanie do tych zainteresowań, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców. Dla Google, reklamy są spersonalizowane, gdy zbierane lub znane informacje określa lub wpływa na wybór reklamy. Obejmują one wcześniejsze wyszukiwania, działania, wizyty na miejscu, korzystanie z aplikacji, dane demograficzne i informacje o lokalizacji i wiele innych. W szczególności, obejmuje to celowanie demograficzne, celowanie w kategorie interesu, remarketing oraz celowanie na listach meczów klientów i listach grup docelowych przesyłanych do menedżera ds. przetargów DoubleClick lub menedżera kampanii.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense z reklamami niezindywidualizowanymi

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) usługi Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z usługi AdSense, która służy do wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej oraz płacenia nam za ich zamieszczenie lub inne wykorzystanie. W tym celu przetwarzane są dane użytkowe, takie jak kliknięcie na reklamę i adres IP użytkownika, przy czym adres IP skracany jest o dwie ostatnie cyfry. Przetwarzanie danych użytkownika jest zatem pseudonimem. 

Korzystamy z Adsense z reklamami niezindywidualizowanymi. Reklamy nie są wyświetlane na podstawie profili użytkowników. Nie spersonalizowane reklamy nie są oparte na poprzednich zachowaniach użytkowników. Celowanie wykorzystuje informacje kontekstowe, w tym przybliżone cele geograficzne (np. na poziomie lokalnym) w oparciu o bieżącą lokalizację, zawartość bieżącej strony internetowej lub aplikacji oraz bieżące wyszukiwane terminy. Google zapobiega wszelkim indywidualnym celowaniom, w tym celowaniom demograficznym i celowaniom opartym na listach użytkowników.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords i Pomiar konwersji

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) usługi Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Proces marketingu internetowego Google "AdWords" wykorzystujemy do umieszczania reklam w Google Advertising Network (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane dla użytkowników, którzy mają domniemane zainteresowanie tymi reklamami. To pozwala nam wyświetlać reklamy dla i w naszej ofercie online bardziej szczegółowo w celu prezentowania użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik otrzymuje reklamy produktów, którymi jest zainteresowany w innych ofertach internetowych, jest to określane mianem "remarketingu". W tym celu, gdy nasze i inne strony internetowe, na których działa Google Advertising Network, są dostępne, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google i (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako "web beacons") znaczniki marketingowe (niewidoczne znaczniki lub kody) są zintegrowane z witryną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). W pliku tym zaznacza się, które strony użytkownik odwiedza, jakie treści jest zainteresowany i które oferuje użytkownikowi kliknął, informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony odsyłające, czas odwiedzin i dalsze informacje na temat korzystania z oferty online.

Otrzymujemy również indywidualne "ciasteczka konwersyjne". Informacje zbierane za pomocą plików cookie są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk konwersji dla nas. Jednak widzimy tylko całkowitą liczbę anonimowych użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzącym konwersję. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład nazw lub adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla określonej osoby, ale dla właściciela plików cookie, niezależnie od tego, kto jest tym użytkownikiem plików cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) usługi Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) stosujemy procedurę marketingową online Google "Double-click". Funkcja Double Click charakteryzuje się wyświetlaniem reklam w czasie rzeczywistym w oparciu o podejrzane zainteresowania użytkowników. To pozwala nam wyświetlać reklamy dla i w naszej ofercie online bardziej szczegółowo w celu prezentowania użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik otrzymuje reklamy produktów, którymi jest zainteresowany w innych ofertach internetowych, jest to określane mianem "remarketingu". W tym celu, gdy nasze i inne strony internetowe, na których działa Google Advertising Network, są dostępne, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google i (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako "web beacons") znaczniki marketingowe (niewidoczne znaczniki lub kody) są zintegrowane z witryną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). W pliku tym zaznacza się, które strony użytkownik odwiedza, jakie treści jest zainteresowany i które oferuje użytkownikowi kliknął, informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony odsyłające, czas odwiedzin i dalsze informacje na temat korzystania z oferty online. 

Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, przy czym jest on zmniejszany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach całkowicie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, na podstawie profilu użytkownika można mu wyświetlić reklamy dostosowane do jego przypuszczalnych zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład nazw lub adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla określonej osoby, ale dla właściciela plików cookie, niezależnie od tego, kto jest tym użytkownikiem plików cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje o użytkownikach zbierane przez usługi marketingowe Google są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w portalach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to stanowić zagrożenie dla użytkowników, ponieważ na przykład egzekwowanie praw użytkowników może być trudniejsze. W odniesieniu do dostawców amerykańskich certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności, chcielibyśmy zaznaczyć, że zobowiązują się oni do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynkowych i reklamowych. W ten sposób można na przykład tworzyć profile użytkowników na podstawie ich zachowań i wynikających z nich zainteresowań. Z kolei profile użytkowe mogą być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które prawdopodobnie odpowiadają interesom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerze użytkownika, na którym przechowywane są jego zachowania i zainteresowania. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO. W przypadku, gdy o zgodę na przetwarzanie danych (tj. o wyrażenie zgody np. poprzez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie przycisku) poproszą użytkownicy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 DSGVO.

Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu (opt-out) znajduje się w informacjach dostarczonych przez usługodawców, do których odsyłają poniższe linki.

Również w przypadku zapytań o informacje i egzekwowania praw użytkownika, zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej egzekwować u dostawców usług. Jedynie usługodawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i dostarczać informacje. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) - Polityka Prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Polityka Prywatności/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Polityka Prywatności: https://twitter.com/en/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Polityka Prywatności/ Opt-Out: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Polityka Prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy) - Polityka Prywatności/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/en.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Zjednoczone Królestwo) - Polityka prywatności/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy) - Polityka Prywatności/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

W ramach naszej oferty internetowej nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, które wynikałyby z naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) oferty treści lub usług osób trzecich w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej "treścią"). 

Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby używać tylko tych treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "web beacon") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być z nimi powiązane z innych źródeł.

YouTube

Integrujemy filmy wideo z platformy "YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Integrujemy mapy usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (co do zasady w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Używanie wtyczek społecznościowych Facebooka

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)). DSGVO) Social Plugins ("Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). 

Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online na Facebooku. Lista i wygląd Facebook Social Plugins są dostępne pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook posiada certyfikat zgodności z Porozumieniem o Ochronie Tarczy Prywatności, a tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Przetworzone dane mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na swoim koncie na Facebooku. Podczas interakcji z wtyczkami, takimi jak naciśnięcie przycisku Lubię to lub zamieszczenie komentarza, informacje są wysyłane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania jego adresu IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebook'u: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Twitter

Funkcje i zawartość serwisu Twitter, oferowanego przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, można zintegrować z naszą ofertą online. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w Twitterze.

Jeśli użytkownicy są członkami platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników. Twitter posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Xing

Funkcje i zawartość serwisu Xing, oferowanego przez XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy, można zintegrować z naszą ofertą online. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w ramach Xing. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Xing, Xing może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników w tej platformie. Polityka prywatności Xing: https://privacy.xing.com/en. 

LinkedIn

W ramach naszej oferty online można zintegrować funkcje i zawartość usługi LinkedIn, oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w ramach LinkedIn. Jeśli użytkownicy są członkami platformy LinkedIn, LinkedIn może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników w tej platformie. Polityka prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn jest certyfikowany na podstawie umowy o tarczach ochronnych i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAAA0&status=Active). Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

W ramach naszej oferty online można zintegrować funkcje i zawartość platformy Google+, oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać w Google treści z tej oferty online. Pod warunkiem, że użytkownicy są członkami platformy Google+, Google może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników w tej platformie.

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Śledzenie telefonu Matelso

Nasza strona korzysta z usługi Matelso GmbH, Stuttgart. W przypadku połączenia z jednym z numerów telefonu Matelso informacje o połączeniu (ale nie cały numer telefonu) są przekazywane do internetowego serwisu analitycznego, z którego korzystamy (np. Google Analytics). Na naszej stronie możesz pobrać kod Java-Script z Matelso. Jeśli w przeglądarce został aktywowany skrypt Java i nie zainstalowano blokera skryptów Java, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Matelso. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Matelso: https://www.matelso.de/datenschutz/. Aby zapobiec wykonywaniu kodu JavaScript przez Matelso, można zainstalować bloker JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Polityka prywatności w użytkowaniu Myszy Przepływowej

Ta strona wykorzystuje Mouseflow, internetowe narzędzie do analizy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Dania. Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu dane są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Narzędzie do analizy stron internetowych Mouseflow rejestruje losowo wybrane wizyty indywidualne (tylko z anonimowymi adresami IP). Wynikiem tego jest protokół ruchów myszą i kliknięć z zamiarem losowego wyświetlania poszczególnych wizyt na witrynie i uzyskania potencjalnych ulepszeń dla witryny. Dane zbierane za pomocą Mouseflow nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO z uwagi na uzasadniony interes w bezpośredniej komunikacji z klientem oraz w projektowaniu strony internetowej pod kątem popytu. Z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W tym celu można globalnie wyłączyć nagrywanie na wszystkich stronach internetowych, które wykorzystują Mouseflow w przeglądarce, pod następującym linkiem: https://mouseflow.com/opt-out/

AB Tasty Conversion Optimization (Optymalizacja konwersji AB Tasty)

Aby móc zaproponować Państwu lepszą ofertę, podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej przeprowadzamy testy A/B, które przeprowadzane są za pomocą oprogramowania AB Tasty's (AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolonia). Testy A/B odtwarzają dwie różne wersje strony internetowej. Niektórzy użytkownicy zobaczą wersję A, inni zobaczą wersję B witryny. Celem jest określenie, która wersja strony jest lepiej odbierana przez użytkowników, aby zoptymalizować całą stronę krok po kroku. Dane zbierane przez AB Tasty nie są danymi osobowymi. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tych testach, możesz wyłączyć tę funkcję klikając na link: https://www.MEINEURL.de/#abtastyoptout=1. Uwaga: wystarczy kliknąć na link z otwarciem odpowiedniej strony. Następnie są one automatycznie wykluczane z testów A/B.